T.C
                                                                                                                                ULUS KAYMAKAMLIĞI
                                                                                                                KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
 
İdarenin Adı                :Ulus Köylere Hizmet Götürme Birliği
İdarenin Adresi           :Hükümet Konağı kat/3 Ulus BARTIN
Telefon ve Faks No        :0(378 416 1162
 
 
 
                                                        Aşağıda belirtilen iş Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.
 
                                                                                                        İHALENİN
 
İşin Adı Niteliği Türü
Miktarı ve İşin Süresi                                                                        Tarihi                                      Saati                                                Yeri                       ​                 
 
1.Grup İçme Suyu Yapım İşi
 
(Ceyüpler,Güneyören,Zafer,İğneciler,Aşağıçamlı                    26/07/2018                                 11:00                                    Ulus Kaymakamlığı Toplantı Salonu
  Isırganlı Köyleri)
 
İşin Yapılacağı Yer:
 
(Ceyüpler,Güneyören,Zafer,İğneciler,Aşağıçamlı ,Isırganlı Köyleri)
 
İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
 
 
a) Tebligat için adres beyanı
b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi
c)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü veya imza beyannamesi
d)İdari şartnamenin 10.maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),ve (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin  taahhütname,
e)Şekili ve içeriği ihale dosyasında belirtilen teklif mektubu
f)Şekli ve içeriği ihale dosyasında belirtilen geçici teminat
g)İhale dökümanının satın alındığına dair belge
h)İdari şartnamenin 7.3.1.ve 7.3.2.nci maddelerde belirtilen iş bitirme ve yeterlik belgeleri
ı)Faaliyet Belgesi
k)İsteklinin ortak girişim olması halinde,şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
l)Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri ihale tarihinden itibaren 30 takvim günü olmalıdır.
m)İhale dökümanlaarı Ulus Köyleri Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından ücretsiz olarak görülebilir ve ihale dökümanı 250.00TL karşılığında aynı adresten temin edilir.
n)Teklif mektubu yukarıda adı,niteliği,türü ve miktarı yazılı işlerin hizalarında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar  bizzat istekli,kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.
o)Birlik İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.19/07/2018
 
 
 
                                                                                                                                                                                Recep HASAR
                                                                                                                                                                                Kaymakam 
                                                                                                                                                                                Birlik Başkanı